This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Decree No. 189 of 2006 to amend the Environment Protection Act in relation with the carrying into effect of Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms and implementation of parts of the Kyoto Protocol regarding the approval of project activities (Act Implementation EC-Directive Project-related Mechanisms).

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
This Decree implements in the Netherlands provisions of the Kyoto Protocol as received in the European Union by Community legislation. The Decree provides for approval of environmentally friendly projects in the sense of Article 12 of the Protocol by the Minister responsible for the environment. The Decree, among other things, lists criteria for approval.
Date of text
Entry into force notes
Entry into force on 1 April 2006.
Repealed
No
Serial Imprint
Staatsblad, No. 664 of 22 December 2005, 6 pp.
Source language

English

Legislation Amendment
No
Original title
Wet van 22 maart 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto (PbEU L 338) en de uitvoering van de op de goedkeuring van projectactiviteiten betrekking hebbende onderdelen van het op 11 december 1997 te Kyoto totstandgekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1998, 170, en 1999, 110) (Implementatiewet EG-richtlijn projectgebonden Kyoto-mechanismen).